Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:


Naczelnik Wydziału
bryg. mgr Zbigniew Perłowski

·  inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno - technicznej samochodów i sprzętu silnikowego
·  obsługa transportowa komórek organizacyjnych KM PSP
·  opracowywanie i analizowanie planów potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych
·  zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki KSRG
·  dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń

    


St. Specjalista
kpt. mgr inż. Grzegorz Florek


·  opracowywanie i realizacja planów inwestycji oraz remontów kapitalnych
·  realizowanie zadań związanych z gospodartką mediami
·  prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez KM PSP
·  prowadzenie spraw dotyczących likwidacji zbędnych i zużytych składników majątkowych KM PSP
·  prowadzenie obsługi mundurowej strażaków

·  planowanie i realizacja świadczeń w zakresie należności środków czystości
·  prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w imieniu KM PSP

·  prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz ewidencji ilościowo - wartościowej zapasów magazynowych
·  prowadzenie magazynu inwentarza sprzętu kwatermistrzowskiego
·  rozliczanie inwentaryzacji
·  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
·  sporządzanie wniosków w celu pozyskiwania środków strukturalnych
·  prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem darowizn


St. Informatyk
mgr inż. Paweł Korczak

·  analiza wyposażenia KM PSP w sprzęt informatyczny oraz planowanie zakupów sprzętu i oprogramowania
·  współdziałanie w analizowaniu, ocenie i określaniu kierunków rozwoju informatyki
·  kontrola i nadzór nad prawidłową obsługą oraz bezpieczeństwem danych gromadzonych na sprzęcie komputerowym
·  realizowanie zadań administratora sieci komputerowej
·  wdrażanie nowego oprogramowania komputerowegooprogramowania
·  współdziałanie w analizowaniu, ocenie i określaniu kierunków rozwoju informatyki
·  planowanie systemów łacznosci dyspozytorskiej, dowodzenia i współdziałania

·  analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łaczności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania KM
·  planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik łaczności i informatycznych
·  nadzór nad stroną internetową, BIP i pocztą elektroniczną KMSt. Specjalista
kpt inż. Michał Nowocień

·  zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń
·  prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków PSP, emerytów i rencistów
·  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem OSP
·  prowadzenie dokumentacji obiektów
·  realizowanie zakupów materiałów i części zamiennych na potrzeby KM PSP
·  planowanie i nadzór nad prowadzeniem okresowych przeglądów instalacji wewnętrznych w obiekcie
·  wystawianie rachunków obciążeniowych